mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie dotyczącym trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, dwuletniej szkoły policealnej, a w szczególności:

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Działalność edukacyjna szkoły określona jest poprzez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników", który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

 2. Program wychowawczy szkoły", który opisuje w sposób całościowy
  wszystkie treści oraz działania o charakterze wychowawczym i jest
  realizowany przez wszystkich nauczycieli,

 3. Program profilaktyki", dostosowany do potrzeb rozwojowych
  uczniów oraz potrzeb danego środowiska, opisujący w sposób całościowy
  wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.


Główne cele edukacyjne szkoły, realizowane przez wszystkich nauczycieli, to:


1) zapewnienie uczniom i słuchaczom nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

2) poznawanie przez uczniów i słuchaczy wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie pracy lub dalszej nauki w szkołach wyższych lub policealnych,

3) dochodzenie przez uczniów i słuchaczy do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie w uczniach i słuchaczach zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

5) traktowanie przez uczniów i słuchaczy wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

6) poznawanie przez uczniów i słuchaczy zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

7) poznawanie przez uczniów i słuchaczy dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej,

8) rozwijanie w uczniach i słuchaczach więzi z regionem wielkopolskim i poznawanie tradycji regionalnych.

Zadania szkoły i sposób ich realizacji w celu właściwego przygotowania uczniów i słuchaczy do podjęcia kolejnego etapu kształcenia, a następnie pracy, nauczyciele na wszystkich zajęciach edukacyjnych tworzą uczniom warunki do nabywania wymienionych niżej umiejętności, opisując je w sposób szczegółowy w planach pracy dydaktycznej:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią
  odpowiedzialności,

 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji
  własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,
  poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do
  publicznych wystąpień,

 3. efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich,
  podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania
  na gruncie zachowania obowiązujących norm,

 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
  źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi
  i komunikacyjnymi,

 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
  doświadczeń i nawyków,

 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania
  konfliktów i problemów społecznych.

Nauczyciele realizują treści i cele „Programu wychowawczego szkoły", „Programu profilaktyki" poprzez przygotowanie na ich podstawie „Planów pracy wychowawczej", „Planów działań profilaktycznych - dla uczniów i rodziców":

 1. wspierając rodziców w wypełnianiu ich zadań wychowawczych, aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie;

 2. tworząc w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu
  rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym
  zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym),
  jak i
  ich rozwojowi społecznemu, jednocześnie wspierając przy tym:


 1. rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie,

 2. poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak
  i całej edukacji na danym etapie,

 3. dążenie do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym,
  umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych,
  odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
  wolności własnej z wolnością innych,

 4. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla
  odnalezienia własnego miejsca w świecie,

 5. przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

 6. dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania
  wyborów i hierarchizacji życia,

 7. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania
  innych i rozumienia ich poglądów.


Podejmując zadania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz prowadząc działalność pozaszkolną i pozalekcyjną we współdziałaniu z Radą Rodziców, rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Kultury, zakładami pracy organizacjami uczniowskimi oraz organizacjami naukowymi szkoła:

 1. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 2. udziela uczniom porady w ramach poradnictwa zawodowego,

 3. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnych programów i toków nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

 4. realizuje program profilaktyki problemów młodzieży.

Zadania opiekuńcze szkoły:

uczniowie przebywający na terenie szkoły są pod stałą opieką nauczycieli:

 1. podczas lekcji opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję,

 2. podczas przerw opiekę sprawują nauczyciele dyżurni wyznaczeni przez dyrektora,

 3. w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

Podczas zajęć poza szkołą opiekę sprawują nauczyciele opiekujący się daną grupą uczniowską.

Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła, w miarę swoich możliwości, zapewnia:

 1. pomoc w opanowaniu treści programowych,

 2. pomoc finansową w formie stypendium socjalnego lub zasiłku losowego, którego przyznanie, na podstawie odpowiednich zaświadczeń, leży w kompetencji komisji stypendialnej szkoły.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, który uczy w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w danym typie szkoły.

Wychowawca opiera swoją działalność o:

 1. Program Wychowawczy Szkoły”,

 2. Szkolny Program Profilaktyki”.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 762
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 01.06.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl