mapa strony   |   kontakt   |

Organizacja szkoły


Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z właściwą podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć wychowawczych oraz zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut, przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Po trzeciej lekcji przerwa trwa 20 minut. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z dyrektorem szkoły dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa pracy, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom kontynuację nauki języka obcego.

Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia praktyczne, przygotowanie do pracy zawodowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, w formie wycieczek i wyjazdów.

Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 44.2.

Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zależności od zawodu, w którym kształci się uczeń w szkolnych pracowniach krawieckich, gastronomicznych lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. Organizacja zajęć w pracowniach, zasady porządkowe oraz przestrzeganie przepisów BHP dla uczniów i słuchaczy zawarte są w regulaminach odpowiednich pracowni.

W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego ośrodków dokształcania zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

Uczeń deklaruje wybór szkoły, zawodu lub profilu przy ubieganiu się do szkoły.

W przypadku chęci zmiany zawodu lub profilu przez ucznia rodzic ucznia składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły. Dyrektor po rozpatrzeniu podania może wyrazić zgodę pod warunkiem uzupełnienia przez ucznia w wyznaczonym terminie różnic programowych.

Organizacja biblioteki

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb intelektualnych

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

 1. Przy bibliotece funkcjonuje czytelnia, wyposażona w księgozbiór podręczny:
  encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, kroniki, roczniki, a także czasopisma
  inne periodyki oraz centrum multimedialne, wyposażone w sprzęt komputerowy
  z dostępem do Internetu.

 2. Z biblioteki, czytelni, centrum multimedialnego korzystać mogą: uczniowie, słuchacze, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, rodzice i absolwenci. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych za zgodą dyrektora szkoły.

4. Podstawowe zadania biblioteki:

 1. gromadzenie i udostępnianie księgozbioru czytelni i biblioteki,

 2. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.


 1. Godziny pracy biblioteki i czytelni ustala corocznie dyrektor szkoły, zapewniając dostęp do zbiorów w godzinach lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 2. Biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy, do których zapewniony jest
  wolny dostęp czytelników.

7. W bibliotece i czytelni gromadzone są zbiory specjalne (np. środki audiowizualne, multimedialne) i czasopisma.

 1. Inwentaryzację biblioteki przeprowadza się co 4 lata.

 2. Podstawowe zadania nauczyciela bibliotekarza:

  1. gromadzenie, oprawienie i udostępnianie zbiorów czytelnikom,

  2. udzielanie informacji bibliotecznych, rozmowy z czytelnikami,

  3. propagowanie nowości bibliotecznych,

  4. informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, słuchaczy,

  5. prowadzenie miesięcznych zestawień stanu czytelnictwa,

  6. składanie sprawozdania dotyczącego pracy biblioteki podczas czerwcowego posiedzenia rady pedagogicznej przeznaczonej na podsumowanie pracy szkoły,

  7. organizowanie i nadzorowanie pracy uczniowskiego aktywu bibliotecznego,

  8. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wg programu opracowanego na cały cykl kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  9. wspieranie działalności kulturalnej w szkole przez organizowanie wystaw, konkursów, spotkań autorskich, organizowanie odczytów itp.,

  10. sprawowanie opieki nad uczniami korzystającymi z biblioteki, czytelni, centrum multimedialnego,

  11. wypełnianie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.


Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. biblioteki,

 3. czytelni,

 4. gabinetu pielęgniarskiego oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

 5. zespołu urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

 6. sklepiku,

 7. gabinetu pedagoga szkolnego,

 8. archiwum,

 9. szatni.


Organizacja pracy nauczyciela – pedagoga.

1) w zakresie pomocy wychowawcom klas:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania niepowodzeń szkolnych,

 2. określenia form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednie do rozpoznanych potrzeb,

 3. sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,

 4. udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

 5. koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,

 6. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

2) w zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 1. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

 2. współudział w opracowaniu i realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły,

3) w zakresie profilaktyki wychowawczej:

rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej oraz stworzenie im turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnej pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

4) w zakresie pracy korekcyjno - wyrównawczej:

 1. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

 2. organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, redukcja, terapia),

 3. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

5) zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

 1. udzielenie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 2. udzielenie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 3. udzielenie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

 5. udział w przesłuchaniach uczniów, którzy nie ukończyli 17 lat,

6) w zakresie pomocy materialnej:

- organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,

- dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do opieki społecznej,

- wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

Pedagog powinien:

- posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze szkoły i środowiska,

- zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,

- współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,

- współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami Pedagogiczno - Psychologicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

Prowadzić następującą dokumentację:

- dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,

- ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 613
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 01.06.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl