mapa strony   |   kontakt   |

Organy i osoby sprawujace w nich funkcje i ich kom

Organy i osoby sprawujace w nich funkcje i ich kompetencje


- dyrektor szkoły – mgr Artur Kukuła


Na czele Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie stoi Dyrektor p.o.. Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą.


Dyrektor Szkoły w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje
  ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
  psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

 4. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
  stanowiących,

 6. powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej,

 7. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły
  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 8. kieruje sprawami kadrowymi w stosunku do nauczycieli i innych pracowników
  szkoły, zwłaszcza w zakresie: zatrudniania i zwalniania pracowników,
  przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych i dyscyplinarnych oraz
  występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 10. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, doskonaleniu i rozwoju
  zawodowym,

 11. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

 12. może, w drodze decyzji, skreślić ucznia, słuchacza z listy uczniów, słuchaczy w przypadkach określonych w Statucie; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, samorządu słuchaczy,

 13. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i
  samorządem uczniowskim, samorządem słuchaczy.

 14. współdziała z instancjami związkowymi działającymi na terenie szkoły.- Rada Pedagogiczna

1) podejmuje uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzania planów pracy szkoły,

 2. zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy,

 3. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 4. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. podejmowania uchwał w zakresie skreślenia z listy uczniów, słuchaczy;

2) opiniuje:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału czynności nauczycieli w ramach uposażenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;


 1. przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian;

 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
  lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów /słuchaczy w przypadkach opisanych w statucie.


- Rada Rodziców

Rada rodziców, której kadencja trwa jeden rok, jest reprezentacją rodziców lub opiekunów wszystkich uczniów szkoły:

 1. współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 2. występuje do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami i wnioskami
  dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 3. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,

 4. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 5. służy pomocą w organizacji zajęć szkolnych i imprez,

 6. podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych w celu wsparcia określonych zadań szkoły,

 7. współpracuje ze środowiskiem lokalnym, popularyzuje działania szkoły i jej osiągnięcia.
- Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół młodzieżowych. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkół dla dorosłych. Jako organ szkoły samorząd może:

 1. występować do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 2. występować do dyrektora szkoły o powołanie opiekuna,

 3. wydawać czasopismo szkolne,

 4. uczestniczyć w różnych formach utrzymania porządku w szkole,

 5. wyrażać opinie w sprawach nagród i wyróżnień oraz stypendiów dla uczniów,

 6. organizować działalność kulturalną, sportową,

 7. po uzgodnieniu z dyrektorem może prowadzić akcje społeczne i charytatywne.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 685
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 16.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl